Zapraszamy od poniedziałku do soboty

Informacje kontaktowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: „HAK-CAR” KACPER CZERWIŃSKI ul. Strachowicka 50a 54-512 Wrocław Nip: 8943155944, Regon: 386500120. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: „HAK-CAR” KACPER CZERWIŃSKI ul. Strachowicka 50a 54-512 Wrocław lub email: hakiholowniczewroc@gmail.com

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy „HAK-CAR” KACPER CZERWIŃSKI

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom „HAK-CAR” KACPER CZERWIŃSKI kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę „HAK-CAR” KACPER CZERWIŃSKI produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość).

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: hakiholowniczewroc@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: „HAK-CAR” KACPER CZERWIŃSKI ul. Strachowicka 50a 54-512 Wrocław. Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

„HAK-CAR” KACPER CZERWIŃSKI
ul. Strachowicka 50A 54-512 Wrocław
NIP: 8943155944
REGON: 386500120